Zasady przydzielania ekwiwalentu za urlop

Wiele osób, które straciło pracę lub z jakiejkolwiek innej przyczyny doszło do rozwiązania umowy między nimi a pracodawcą, zastanawia się jak powinna wyglądać rekompensata za niewykorzystane dni urlopowe. Kodeks Pracy dokładnie określa zasady działania w takiej sytuacji.

Kiedy możemy ubiegać się o ekwiwalent?

Jeśli umowa o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wygasa lub dochodzi do jej rozwiązania, pracownik, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać tzw. ekwiwalent. Najczęściej dni urlopowe „odbierane” są w trakcie okresu wypowiedzenia, jednak zdarzają się sytuacje, że pracodawca nie może udzielić urlopu w tym czasie. Właśnie wtedy zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Ile wynosi ekwiwalent pieniężny?

 

Za obliczanie wysokości ekwiwalentu odpowiedzialny jest dział kadr i płac firmy. Wielu przedsiębiorców korzysta też z usług firm zewnętrznych oferujących outsourcing kadr i płac.

Niezależnie od tego czy firma posiada wewnętrzny czy zewnętrzny dział, naliczaniem wysokości ekwiwalentu zajmują się osoby doświadczone i odpowiednio do tego uprawnione.

Ekwiwalent wypłacany jest pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w roku, w którym ustaje stosunek pracy. Oblicza się go na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.

Nie można jednak zapomnieć o tym, że możliwość ubiegania się o ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy może ulec przedawnieniu. Do przedawnienia dochodzi w momencie upływu 3 lat od dnia ustania zatrudnienia.

Sposób obliczania ekwiwalentu

Działy kadrowe, a także firmy oferujące outsourcing księgowości – w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz naliczanie wynagrodzeń dla pracowników swoich zleceniodawców, obliczają wysokość ekwiwalentu w ściśle określony sposób. Na początku należy określić współczynnik urlopowy roku, w którym oblicza się ekwiwalent za urlop. Następnie podzielić przez ten współczynnik miesięczne wynagrodzenie pracownika. Otrzymany wynik to ekwiwalent za jeden dzień urlopu, który należy podzielić przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy. W ten sposób uzyskujemy wysokość ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu, którą mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Ostateczny wynik stanowi wysokość należnego ekwiwalentu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego, zarówno pracodawca jak i pracownik może sięgnąć do Kodeksu Pracy, który dokładnie określa zasady postępowania w oparciu o przepisy prawne.

]]>

Skomentuj